حکمت نماز در 5وقت

حکمت نماز در پنج وقت

1-حکمت نماز ظهر

ساعتی ایست که جهنمیان در قیامت وارد جهنم می کنند و هر مومنی در این ساعت در حال رکوع و سجود و یا قیام باشد خداوند جسدش را بر جهنم حرام میگرداند

بنابر این ای عزیز نماز ظهر را اول وقت بخوانید

http://rozup.ir/view/937466/3669933707.png


حس زیبا